Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze schůze 12.5.2016
 

Název: Společenství vlastníků jednotek Chodská 14, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Chodská 1419/14, PSČ: 120 00 Bytové družstvo Chodská 14 Místo konání: přízemí obytného domu na adrese Praha 2 – Vinohrady, Chodská 14 Čas konání: 12. 5. 2016 v 18,00 – 19,00 hodin Přítomní: viz prezenční listiny, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto zápisu. Program: 1. Zahájení schůze 2. Ověření usnášeníschopnosti schůze 3. Informace o vyúčtování 4. Informace o ukončení nájmu v bytě č.12 5. Informace o jednání s Městskou částí Prahy 2 ohledně pozemku. 1. Zahájení schůze Schůzi shromáždění zahájil p. Jaroslav Felgr, předseda Společenství vlastníků jednotek Chodská 14 a Bytového družstva , který schůzi předsedal a požádal přítomné o případné doplnění navrhovaného programu schůze. 2. Ověření usnášeníschopnosti schůze Poté předseda schůze konstatoval, že podle výsledků provedené prezence přítomných členů jsou osobně přítomni vlastníci jednotek, přičemž velikost jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu činí 8118/10000 tj. 81,18% a u BD 12 ze 16 členů, to je 75,00% a potvrdil, že schůze je usnášeníschopná. 3. Informace o vyúčtování za rok 2015 Účetní pan Műller objasnil několik dotazů, včetně konečného převodu peněz mezi BD a SVJ ke konečnému vyrovnání. Byla probrána otázka velké spotřeby vody u sl.Kubálkové v důsledku poruchy pojistného ventilu. Sl. Kubálková přislíbila předložit v co nejkratší době vyjádření vodáren. Přeplatky budou vyplaceny. Závěrečné vyúčtování pak bylo jednomyslně schváleno. Předseda pak nechal odhlasovat použití údajů o spotřebě vody a počtu osob z předcházejícího roku, a to v případě, že nebudou dodána nová data v řádném termínu pro další rok . Všichni přítomní souhlasili. Pí. Šabatková chtěla vědět, zda jsou provedeny veškeré požadované revize. 4. Ukončení nájmu v bytě č.12 Paní Spěváková ukončila nájem v dohodnutém termínu a byl podepsán předávací protokol. 5. Informace o jednání s Městskou částí Prahy 2 ohledně pozemku. SVJ obdrželo od Městské části Praha 2 dopis ve kterém je informace o aktualizaci cen prodeje pozemků. Vedení bylo pověřeno pokračováním v jednání. Tím byl program schůze vyčerpán. Předseda schůze poděkoval přítomným za účast a jednání ve 19,00 hodin ukončil. V Praze dne 14. 5. 2016 Přílohy: 1. Prezenční listina+ plné moci Předseda schůze: 14.5.2016 Felgr Jaroslav v.r.